Seminar " Pembangunan Daerah dan Kearifan Lokal " narasumber Dr. H. Khoiruddin Nasution. SE. MSP